تبلیغات
*رود فرات*roodforat - معجزه عددی لا اله الا الله

معجزه عددی لا اله الا الله
همچنان که پیامبر می فرماید این عبارت بهترین سخنی است که پیامبران گفته اند و کسی که آخرین سخنش در دنیا لا اله الا الله 
باشد وارد بهشت می شود...


معجزه عددی لا اله الا الله
همچنان که پیامبر می فرماید این عبارت بهترین سخنی است که پیامبران گفته اند و کسی که آخرین سخنش در دنیا لا اله الا الله باشد وارد بهشت می شود . این عبارت کلمه توحید است که ایمان بر‌ آن بنا شده است ، و آن کلید بهشت است . به همین خاطر خداوند حروف این عبارت را طوری مرتب کرده و نظم بخشیده است تا دلالت بر وحدانیت او تعالی باشد و اینکه او خالق آسمانهای هفتگانه می باشد .
این عبارت از سه حرف ابجد تشکیل شده است ، الف ، لام ، ها
از اینجاست که معجزه لغوی آن آشکار می شود آیا امکان دارد انسان بتواند فقط با سه حرف عبارتی با معنا و مفهومی بس عظیم و گسترده ترکیب کند ؟
ممکن است کسی با معجزه لغوی قانع نشود . به همین خاطر خداوند در این عبارت اعجاز عددی قرار داده است ، تا دلیلی باشد بر صدق این مطلب و یکتایی خداوند .
خداوند از میان حروف عربی ۳ حرف را برگزیده تا خودش را با آن وصف کند و نام گذاری کند ( الله ) و از حروفی که اسمش از آن تشکیل شده ( ا – ل – ه ) بزرگترین ، بهترین و بامعناترین عبارت را ترکیب کرده است که همان کلمه طیبه لا اله الا الله می باشد .
تنها به این هم اکتفا نکرده بلکه این حروف را طوری ترتیب داده و نظم بخشیده و به طور حیرت انگیزی کنار هم قرار داده که دلیلی بر علم واسع خداوند است .
در اینجاست که می پرسیم آیا امکان پذیر است برای انسانی که از حروف اسمش جمله ای بسازد که معرف شخصیت خودش باشد و آن را با ترتیب دقیق و شگفت انگیز عددی قرار دهد .
واضح است که جز پروردگار هفت آسمان کسی از عهده این کار برنمی آید . فراموش نکنیم که اولین کلمه ای که باید به گوش انسان مسلمان بخورد وقتی پا به این دنیا می گذارد همان لا اله الا الله می باشد و کسی که آخرین سخنش در دنیا لا اله الا الله باشد وارد بهشت می شود همچنانکه پیامبر به ما فرموده است .

به زودی متوجه خواهی شد که تناسب شگفت انگیز عددی در این عبارت وجود دارد و حروف و کلمات به شیوه خاص کنار هم قرار گرفته اند بطوریکه تسلسل کلمات رعایت شده است . این تناسب به دلیل ظاهری و مادی قوی است مبنی بر صدق و اعجاز این کلمه و صدق معانی و مفهوم آن .
تناسب عجیب لا اله الا الله با عدد ۱۹ :
ابتدا این عبارت را می نویسیم تا متوجه بنای شگفت انگیز عددی حروف این عبارت شویم . زیر هر کلمه تعدادی حروف آن کلمه را می نویسیم .

لا اله الا الله
۲ ۳ ۳ ۴
اندیشه مباحث اعجاز عددی جدید بر این اساس استوار است که اعداد را همچنانکه هست بدون جمع یا تغییر دادن آن بخوانیم ، بنابراین عددی که در مقابل لا اله الا الله می توان نوشت ۴۳۳۲ که این عدد دو بار بر ۱۹ بخش پذیر می باشد ۴۳۳۲ = ۱۹ ۱۹ ۱۲ ( ۱۲ جمع اعداد « ۴۳۳۲ » می باشد )
عجیب این است که این اعداد از هر طرف بچینیم از مضربهای ۷ می باشد .
تناسب عجیب لا اله الا الله با عدد ۷ :
۱- عدد ( ۱۲۱۹۱۹ ) از دو طرف از مضربهای ۷ می باشد و بر آن بخش پذیر است .
از چپ به راست ( ۱۲۱۹۱۹ = ۷ ۱۷۴۱۷ ) ۱۷۴۱۷ = ۷ ۱۲۱۹۱۹
از راست به چپ ( ۹۱۹۱۲۱ = ۷ ۱۳۱۳۳ ) ۱۳۱۳۳ = ۷ ۹۱۹۱۲۱
۲- همچنین عدد ۱۹۱۲۱۹ از دو طرف از مضربهای ۷ می باشند .
از چپ به راست ( ۱۹۱۲۱۹ = ۷ ۲۷۳۱۷ ) ۲۷۳۱۷ = ۷ ۱۹۱۲۱۹
از راست به چپ ( ۹۱۲۱۹۱ = ۷ ۱۳۱۳۳ ) ۱۳۱۳۳ = ۷ ۹۱۲۱۹۱
۳- و بالاخره عدد ۱۹۱۹۱۲ بر ۷ بخش پذیر است از دو جهت :
از چپ به راست ( ۱۹۱۹۱۲ = ۷ ۲۷۴۱۶ ) ۲۷۴۱۶ = ۷ ۱۹۱۹۱۲
از راست به چپ ( ۲۱۹۱۹۱ = ۷ ۳۱۳۱۳ ) ۳۱۳۱۳ = ۷ ۲۱۹۱۹۱
تناسب عجیب با تعداد ایام سال ، ماه و هفته :
در عبارت لا اله الا الله ، الف ۵ مرتبه تکرار شده است ، لام ۵ مرتبه و ها ۲ مرتبه تکرار شده است یعنی ( الف = ۵ و
لام = ۵ ، ها = ۲ ) چنانکه قبلاً اشاره کردیم کلمه لا اله الا الله از این ۳ حرف تشکیل شده است ، همچنانکه کلمه الله از این سه حرف تشکیل شده است . در زیر تعداد تکرار هر حرف را زیر حروف کلمه الله می نویسیم :
ا لــلــه
۵ ۵ ۵ ۲
که عدد ۲۵۵۵ بدست می آید که بر ۷ بخش پذیر است . توجه کنیم :
( ۲۵۵۵ = ۷ ۳۶۵ ) ۳۶۵ = ۷ ۲۵۵۵
در این نتایج عددی متوجه می شویم که عدد ۳۶۵ به تعداد ایام سال اشاره دارد .
اعداد ۱۹ و ۱۲ ( که قبلاً از تعداد حروف لا اله الا الله بدست آوردیم ) عدد ۱۹ ارتباط بین سال شمسی و قمری برقرار می کند و عدد۱۲ بیانگر تعداد ماههای سال می باشد . جالب اینجاست که اگر این اعداد سه گانه ( ۱۲ و ۱۹ و ۳۶۵ ) را کنار هم قرار دهیم یعنی ۱۲۱۹۳۶۵ می بینیم که ۳ بار بر ۷ بخش پذیر است و از مضربهای ۷ می باشد .
( ۳۵۵۵ = ۷ ۲۴۸۸۵ = ۷ ۱۷۴۱۹۵ = ۷ ۱۲۱۹۳۶۵ )
۱۲۱۹۳۶۵ = ۷ ۷ ۷ ۳۵۵۵
عدد ۷ اشاره به روزهای هفته دارد . بنابراین لفظ جلاله الله با کلمه لا اله الا الله ارتباط پیدا می کند . این تناسب در حروف این عبارت با تعداد روزهای هفته که ۷ می باشد و با تعداد ماههای سال که ۱۲ می باشد و تعداد روزهای سال که ۳۶۵ روز می باشد قابل مشاهده است . بنابراین لا اله الا الله همیشه و تا ابد هر شعار توحید خواهد بود.
تناسب در اول و آخر کلمه :
در ابتدای عبارت لا اله الا الله کلمه لا آمده است که تعداد حروفش ۲ می باشد و در آخر عبارت لفظ الله آمده است که تعداد حروفش ۴ می باشد .
لا اله الا الله
۲ ۴
اگر این دو عدد کنار هم قرار دهیم می شود ۴۲ که از مضربهای عدد ۷ می باشد .
( ۷ ۶ = ۴۲ ) ( ۶ = ۷ ۴۲ )
که این پیام را می رساند که خداوند آسمانهای هفتگانه را در ۶ روز بیافرید .
از این نتیجه به اثبات می رسد که خداوند عبارت لا اله الا الله را به شیوه حکیمانه ای کنار هم قرار داده و نظم بخشیده است و بین اول و آخر تناسب برقرار کرده است و آن را بخش پذیر بر ۷ قرار داده است تا گواه و شاهدی بر وحدانیت خداوند سبحان می باشد .
همچنین خداوند تبارک و تعالی تعداد حروف کلمه طیبه لا اله الا الله را ۱۲ قرار داده است بطوریکه تناسب با عدد ۷ هم برقرار است ( یعنی اگر شماره حروف کلمات عبارت لا اله الا الله را از چپ به راست کنار هم قرار دهیم بر ۷ بخش پذیر است .
لـا ا لـــه ا لــا ا لــلــه
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲
یعنی عدد ۱۲۱۱۱۰۹۸۷۶۵۴۳۲۱ بر ۷ بخش پذیر است .
( ۱۷۳۰۱۵۶۹۶۶۴۹۰۳ = ۷ ۱۲۱۱۱۰۹۸۷۶۵۴۳۲۱ ) ۱۲۱۱۱۰۹۸۷۶۵۴۳۲۱ = ۷ ۱۷۳۰۱۵۶۹۶۶۴۹۰۳
اگر حروف لا اله الا الله را به صورت تراکمی ( حروف خود کلمه به اضافه حروف ماقبلش ) نیز شمارش کنیم متوجه می شویم که باز هم بر ۷ بخش پذیر است .
لا الـه الـا اللـه
۲ ۵ ۸ ۱۲
یعنی ۱۲۸۵۲ از مضربهای ۷ می باشد .
۱۲۸۵۲ = ۷ ۱۸۳۶ ( ۱۸۳۶ = ۷ ۱۲۸۵۲)
و بدین صورت مشخص شد که حروف لا اله الا الله به همدیگر ارتباط تنگاتنگ و محکمی دارد و هرگز جدا از همدیگر نیست . همه این تناسبات و نظم شگفت انگیز را در چهار کلمه این عبارت مشاهده کردیم . اگر در دیگر آیات قرآنی نیز دقت کنیم متوجه می شویم که عجایب این قرآن پایانی ندارد و راست گفته آنجا که پیامبر ( ص ) در باره قرآن می فرماید : ( و لا تنقضی عجائبه ) عجایب قرآن پایان ناپذیر است . « رواه الترمذی » پس آیا در قرآن تدبر کرده ایم تا به عظمت احکام آن پی ببریم ؟
لازم است تأکید کنیم که اعجاز عددی وسیله ای است که خداوند در قرآن کریم قرار داده است تا دلیلی مادی و عملی باشد مبنی بر اینکه قرآن از جانب خداوند است و هیچگونه تحریف و تغییر و تبدیلی در آن رخ نداده است . مثلاً اگر جای یکی از حروف لا اله الا الله تغییر کرده بود یا حرف دیگری آمده بود ساختار اعجاز عددی مختل می شد و دیگر تناسب و نظمی بین حروف وجود نداشت . پس پاک و منزه است آن خدایی که همه حروف کتابش را حفظ نموده است . خداوند می فرماید : ( انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون ) « حجر ۹ » بدرستیکه ما قرآن را فرو فرستادیم و ما آن را حفظ خواهیم نمود .
ترجمه از عربی : حیدر رحمانپور
منبع : سایت اعجاز علمی قرآن و سنت

طبقه بندی: روایات و احادیث،  اعتقادی و مذهبی، 
برچسب ها: رودفرات، لااله الالله، معجزه،  

تاریخ : یکشنبه 7 تیر 1394 | 08:45 ق.ظ | نویسنده : محمد چوپانی | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • خانه سرود